Nội thất phúc long với mầu tủ gỗ xoan đào hai buồng kích thước cao 200 sâu 60 cao rộng 120 cm

Nội thất phúc long với mầu tủ gỗ xoan đào hai buồng kích thước cao 200 sâu 60 cao rộng 120 cm