Đá xanh vân suối giàng văn chấn yên bái tự nhiên nguyên khối với kích thước 380x210x61cm

Đá xanh vân suối giàng văn chấn yên bái tự nhiên nguyên khối với kích thước 380x210x61cm