Lăng mộ đá hai mái vát cùng cuốn thư đá cột đá cùng nghê đá chạm khắc hoa văn tinh tế

Lăng mộ đá hai mái vát cùng cuốn thư đá cột đá cùng nghê đá chạm khắc hoa văn tinh tế