Đơn hàng đá bó vỉa xuất đi dự án Quảng Bình với kích thước 1000x530x200mm

Đơn hàng đá bó vỉa xuất đi dự án Quảng Bình với kích thước 1000x530x200mm