khu lăng moojj đá mái vát ba đao cùng cột trụ đá vuông với đôi linh vật nghê đá trấn giữ khu lăng mộ bình phong đá cùng đôi chim hạc đá khu lăng mộ

khu lăng moojj đá mái vát ba đao cùng cột trụ đá vuông với đôi linh vật nghê đá trấn giữ khu lăng mộ bình phong đá cùng đôi chim hạc đá khu lăng mộ